Obchodní podmínky
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na akci Den autodiagnostiky prostřednictvím prodeje společností MOTOR expert s.r.o. a AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnosti MOTOR expert s.r.o., se sídlem Žižkova 2567/3, 750 02 Přerov, IČO: 25872761, DIČ: CZ25872761, zapsaná dne 12. 1. 2001 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 23823, a společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o., se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha, zapsaná dne 3.5.2011 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 179563, dále také jen „pořadatelé“, vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na akci Den autodiagnostiky, konající se 20. 11. 2020 na adrese: Hotel Jana, Koliby 2, 750 02 Přerov

II. PRODEJ VSTUPENEK

Pořadatelé činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše uvedenou akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „navrhovatel“) podává přihláškou, dostupnou na www.denautodiagnostiky, www.motorexpert.cz nebo www.autodiagnostik.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše uvedenou akci. Objednávkou vstupenek dává „navrhovatel“ souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na www.denautodiagnostiky.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek a zasláním e-mailu s potvrzením ze strany „pořadateli/ům“ na e-mailovou adresu uvedenou „navrhovatelem“ v Objednávce vstupenek. S ohledem na charakter a cenu akce se „navrhovatel“ považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ a tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a následujících NOZ. Kupní cenu je možné zaplatit bankovním převodem na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů od data vystavení faktury. Maximální počet vstupenek na akci Den autodiagnostiky je stanoven na 500 ks.

III. CENA VSTUPENEK

Cena jedné vstupenky je odvislá od data jejího zakoupení a podle počtu zakoupených vstupenek následovně: a/ cena vstupenky při zakoupení do XX. XX.2020 je X XXX Kč bez DPH (tj. X XXX Kč vč. DPH 21%) - ceny budou zveřejněny v průběhu roku 2020; b/ cena vstupenky při zakoupení od XX. XX. do XX. XX. 2020 je 3 000 Kč bez DPH (tj. 3 630 Kč vč. DPH 21%) c/ slevu 10% poskytujeme při zakoupení 2 a více vstupenek jedním subjektem nebo osobou. V ceně vstupenky je zahrnuto občerstvení: coffee break, malé dopolední občerstvení, obědový raut a večerní raut. Vstupenky jsou slosovatelné. Výherní vstupenka je platná v den konání akce a osobní účasti majitele vstupenky. Částka zaplacená za vstupenky se nevrací. Je možná pouze změna účastníka. V případě zrušení akce náleží kupujícímu plná náhrada ceny uhrazené ceny vstupenky.

IV. OBJEDNÁVKA VSTUPENEK

Za účelem objednávky vstupenek je k dispozici přihláškový formulář dostupný na www.denautodiagnostiky.cz, www.motorexpert.cz nebo www.autodiagnostik.cz a je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou „navrhovatelem“ v přihlášce. Účastníka lze na žádost změnit. Na ubytování účastníkům akce přislíbil Hotel Jana slevu. Pořadatelé nenesou přímou odpovědnost za výši poskytnuté slevy .

V. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Pořadatelé shromažďují a uchovávájí zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Pořadatelé prohlašují, že chrání osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Objednavatel vstupenek tímto dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů.

VI. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. ledna 2020. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Závazky „pořadatelů“ vůči „navrhovatelům“ stejně jako případné nároky „navrhovatelů“ vůči „pořadatelům“ se promlčují ve lhůtě jednoho roku. Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoliv změnit obsah článku III. těchto obchodních podmínek, zejména cenu vstupenky. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

V Praze, 6. 1. 2020
 

Pokračováním v prohlížení a používání tohoto webu souhlasíte s našimi zásadami používáním souborů cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close